Ochrona danych osobowych

KLAUZULA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwana dalej „RODO , informujemy, iż:
 1. Administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia, zawartych w niniejszym oświadczeniu jest spółka ISN2 Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie (ul. Chopina 6, 81-752 Sopot), REGON: 369264380, NIP: 5851481887, KRS: 0000713807, adres e-mail: , tel. +48 58 550 10 20, fax:+48 58 550 10 22 – zwana dalej „Administratorem”.
 2. Zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego. Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu informowania Klienta drogą telefoniczną lub e-mailową o ofertach sprzedaży lokali zgodnych z preferencjami Klienta opisanymi w Formularzu kontaktowym. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty.
 3. Klient niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu składania zapytań ofertowych i otrzymywania od Administratora ofert współpracy w przyszłości (marketing bezpośredni). 
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane i powierzane innym podmiotom uczestniczącym w realizacji usługi, w szczególności: podmiotom prowadzącym na zlecenie Administratora pośrednictwo w sprzedaży, na podstawie umów o współpracę i o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawartymi z Administratorem z tym zastrzeżeniem, że podmioty te dają stosowną gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą
 5. Dane osobowe mogą być udostępnione organom państwowym, takim jak sądy, Policja, Prokuratura i innym na wyraźne i uzasadnione żądanie.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 2 niniejszej Klauzuli jest art. 6 ust. 1 lit. b.) RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania usługi lub do podjęcia działań niezbędnych do jej realizacji), a nadto nadto art. 6 ust. 1 lit. a.) RODO (wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych).
 7. Dane, o których mowa w punkcie niniejszej Klauzuli, dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie, nie dłużej jednak niż w ciągu 3 lat od ich przekazania przez Klienta.
 8. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 9. Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie. Sprzeciw wobec przetwarzania danych jest równoznaczny z zaprzestaniem realizowania zapisów umowy.
 10. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, przeniesienia swoich danych.
 11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia warunków, o których mowa powyżej lub przetwarzanie narusza przepisy RODO.